Ten aanzien van de risico's op overstromingen vanuit zee en andere, met name in verband met klimaatverandering, wordt de afstemming van acties en maatregelen omschreven in het overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan.

Grotere risico’s op overstromingen vanuit zee en andere

Een van de grote uitdagingen waarmee beheerders te maken krijgen is de stijging van de zeespiegel, dit in verband met de klimaatevolutie. Een zeespiegelstijging zal vooral een impact hebben op het kustgebied en de estuaria, wat maatregelen tegen overstromingen, erosie en zoutwaterintrusie vereist (zie ook de invloed van getijden op de Schelde). Optimaal inspelen op de komende uitdagingen in verband met de zeespiegelstijging is daarom van kapitaal belang, met name aan de hand van de beheerstrategie inzake waterbodems.

De klimaatverandering met de stijgende zeespiegel brengt eveneens een aantal gevolgen met zich mee voor het grondwater. De klimaatverandering zorgt ook voor een stijging vraag naar water, wat ook een impact zal hebben op de grondwaterreserves.

Ook het jaarlijks neerslagregime gaat wellicht ook wijzigen. De klimaatgebeurtenissen kunnen vaker voorkomen en intenser worden. Bij hevige regenval kunnen de gevolgen van overstromingen voor het oppervlaktewater ook een negatieve invloed hebben op de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater.

Overstromingsbestrijding

De maatregelen die genomen worden om de gevolgen van overstromingen te voorkomen kaderen in de uitvoering van richtlijn voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s (ROR). Deze dienen afgestemd te worden op de maatregelen die genomen worden in functie van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Er werd een specifiek overkoepelend deel van het beheerplan (ODB ROR) opgemaakt voor de uitvoering van de ROR. De in het ODB ROR vermelde maatregelen worden nagegaan in functie van de positieve of negatieve gevolgen ervan op de KRW. Het was moeilijk om deze effecten te beoordelen, vermits de maatregelen op een hoog abstractieniveau waren geformuleerd. Ter illustratie hiervan kunnen we het voorbeeld aanhalen van het gevolg van een stormbekken. Het effect daarvan op de KRW wordt immers bepaald naargelang dit stormbekken alleen bestaat uit een betonnen constructie, dan wel ook voorzien is van een ecologische functie voor dat stormbekken. In sommige gevallen kan een bepaalde maatregel zowel een negatief als een positief effect hebben.

Daarom is het aan te bevelen om de gevolgen op plaatselijke schaal te beoordelen, namelijk met bilaterale fiches voor grensoverschrijdende waterlopen.

De ISC-werkzaamheden met betrekking tot overstromingsbestrijding

Bij de ISC wordt de gegevensuitwisseling over debieten afgestemd met het oog op een afgestemd overstromings- en droogtebeheer. Verder warden grensoverschrijdende afstemmingsfiches over variaties in debiet en laagwateromstandigheden.

Overkoepelend deel van het beheerplan ROR

downloaden

Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)

downloaden