In het Verdrag van Gent is voorzien dat naast de officiële delegaties van de Verdragsluitende Partijen, ook andere instanties kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie, onder het statuut van waarnemer.

De Commissie kan als waarnemer erkennen:

Europese Gemeenschap – Directoraat-generaal Milieu

Het Directoraat-Generaal Milieu is één van de 36 directoraten- generaal (DG’s) en gespecialiseerde diensten die samen de Europese Commissie vormen. Zijn belangrijkste taak bestaat erin nieuwe milieuwetgeving te ontwerpen en uit te werken, en op de naleving ervan toe te zien. DG Milieu is voornamelijk in Brussel gevestigd. Er werken ongeveer 550 mensen bij het DG.

Intergouvernementele organisaties

Niet Gouvernementele Organisaties

Erkenning als waarnemer

Om erkend te worden moet de NGO  een schriftelijke aanvraag indienen bij de ISC. De delegatieleiders van de ISC bestuderen deze aanvraag en leggen hun voorstel ter goedkeuring voor aan de Plenaire Vergadering.

De erkenning van een NGO als waarnemer houdt in dat zij kan deelnemen aan het publieke gedeelte van de plenaire vergaderingen en aan een speciaal daartoe georganiseerde vergadering met de delegatieleiders.

Een erkenning kan worden toegestaan voor maximaal 4 opeenvolgende kalenderjaren en is hernieuwbaar.

Samenwerking met de erkende NGO’s

NGO’s die als waarnemer erkend zijn, stellen één of meerdere deskundigen aan om deel te nemen aan de werkzaamheden van één of meerdere projectgroepen.

De delegatieleiders beslissen of deze deskundigen al dan niet worden toegelaten tot de vergaderingen van deze projectgroepen.

Voor de deelname aan één of meerdere punten van een werkgroepvergadering, beslissen de delegatieleiders, op voorstel van de voorzitter van de betrokken werkgroep.

Lijst van de erkende NGO’s