Droogte-effecten aanpakken door overleg, is een keuze van de Partijen om te streven naar een evenwichtig kwantitatief waterbeheer onder de betrokken partijen en rechthebbenden, en wel het hele jaar door. Een negatief effect van de klimaatveranderingen is dat er vaker periodes met laag waterdebiet zullen voorkomen en dat ze langer zullen duren. Een van de opdrachten van de Internationale Scheldecommissie bestaat erin, adviezen of aanbevelingen te geven om droogte-effecten te milderen.

Hydromorfologische kenmerken van de wateren in het Scheldedistrict

Typisch voor de waterlopen in het Scheldedistrict is dat dit laaglandwaterlopen zijn, waarvan de minimum laagwaterdebieten vrij laag liggen. Deze hebben een impact op de gemeten concentraties en op de biologie. Langdurige droogte kan de drinkwaterbevoorrading in de problemen brengen en alle vormen van watergebruik treffen. Bovendien is de toestand van het oppervlaktewater en de toestand van het grondwater onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak. Tijdens droogteperiodes zorgt het grondwater voor de basisafstroming van de waterlopen. Het grondwater zelf is in mindere of meerdere mate kwetsbaar en droogtegevoelig.

Toegenomen droogteperiodes ingevolge de klimaatontwikkelingen

Een van de gevolgen van de klimaatontwikkelingen is de frequentie en de duurtijd waarmee droogteperiodes voorkomen. Er komen vaker en langer periodes voor met laag oppervlaktewaterdebiet. Dit houdt in dat er regelmatiger dan nu beperkingen zullen komen van het watergebruik voor bepaalde toepassingen, zoals landbouw, industrie, energieproductie (koelwater) en drinkwater.

Wat het oppervlaktewater betreft, kan een vermindering van de waterhoeveelheid een verhoogde concentratie van bepaalde polluenten teweegbrengen, wat dan weer kan leiden tot een verslechtering van de ecologische toestand van een oppervlaktewaterlichaam.

De grondwaterspiegel kan te maken krijgen met steeds toenemende kwantitatieve druk.

De gevolgen van droogte aanpakken en tot een minimum herleiden

Er is goed kwantitatief waterbeheer nodig om zowel aan onze waterbehoeften te voldoen als aan deze van de ecosystemen (en gevoelig bij te dragen tot het herstel ervan), en toch ook te vermijden dat de gevolgen van overstromingen nog versterkt worden. Dit kwantitatief waterbeheer heeft niet alleen een economische, maar ook een ecologische dimensie.

De aanpak van droogte dient grondiger te gebeuren, en wel districtsbreed, om vervolgens aanbevelingen te formuleren inzake acties en maatregelen om de gevolgen van droogte en watertekort terug te dringen. Door middel van overleg willen de Partijen streven naar een evenwichtig kwantitatief waterbeheer onder de betrokken partijen en rechthebbenden, en dit het hele jaar door.

De ISC-werkzaamheden met het oog op afgestemd beheer van droogteperiodes

De kwestie van de waterhoeveelheid wordt behandeld in de werkgroep Hydrologie. Deze zorgt met name voor afstemming bij de uitwisseling van debietgegevens met betrekking tot overstromingen en droogteperioden.

Jaarlijks worden het laagwater, het jaarlijks laagste gemiddelde peil van waterlopen in kaart gebracht op schaal van het Scheldedistrict.