Werking van de ISC

De Internationale Scheldecommissie (ISC) werd opgericht om samenwerking tot stand te brengen tussen de oeverstaten en –gewesten aan de Schelde. Haar uiteindelijke doel is te komen tot duurzaam en integraal beheer van het internationaal Scheldestroomgebied. De samenstelling en werkwijze van de Commissie wordt bepaald door Artikel 5 van het Scheldeverdrag (Verdrag van Gent). De werkzaamheden van de ISC vinden vooral plaats in de werk- en projectgroepen.

Doelstelling en Taken

Doelstelling

De doelstelling bij uitstek van de ISC is het tot stand brengen van samenwerking tussen de oeverstaten en –gewesten aan de Schelde, om te komen tot duurzaam en integraal beheer van het internationaal Scheldestroomgebiedsdistrict.

Ze wil deze doelstelling waarmaken door:

 • De uitvoering door elk van de oeverstaten en –gewesten van hun verplichtingen zoals aangegeven in de Europese Kaderrichtlijn Water.
 • Een eenmalig beheerplan op te maken voor het internationale stroomgebiedsdistrict, overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water
 • Overleg inzake de maatregelen ter preventie en bescherming tegen hoogwater
 • Overleg inzake de maatregelen ter preventie en bestrijding van calamiteuze waterverontreinigingen

Taken

De taken van de ISC zijn samen te vatten in vijf hoofdpunten:

 • Ze zorgt voor wederzijdse en multilaterale afstemming door oeverstaten en –gewesten bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water
 • Ze adviseert de Partijen en doet aanbevelingen inzake preventie, bescherming en alarmering bij hoogwater en calamiteuze verontreinigingen, en inzake het milderen van de gevolgen van droogte.
 • Ze stelt een actieprogramma op.
 • Ze draagt bij tot de uitwisseling van informatie en standpunten met betrekking tot het waterbeleid.
 • Ze moedigt wetenschappelijk onderzoek aan, werkt samen met andere internationale organisaties en maakt een jaarverslag op.

De grondslagen van de ISC-werking

De samenstelling en werkwijze van de Commissie wordt bepaald door Artikel 5 van het Scheldeverdrag (Verdrag van Gent):

 1. De Commissie bestaat uit delegaties van de Verdragsluitende Partijen. Elke Verdragsluitende Partij benoemt haar afgevaardigden, onder wie een delegatieleider.
 2. Het voorzitterschap van de Commissie wordt afwisselend door iedere Verdragsluitende Partij uitgeoefend, voor een in het, in lid 8 van dit artikel voorziene, Huishoudelijk en Financieel Reglement bepaalde duur. De Verdragsluitende Partij die het voorzitterschap uitoefent, wijst een van de leden van haar delegatie aan als Voorzitter van de Commissie. De Voorzitter treedt tijdens de vergaderingen van de Commissie niet op als woordvoerder van zijn delegatie.
 3. De Commissie vergadert eenmaal per jaar, daartoe bijeengeroepen door de Voorzitter, en voorts op verzoek van ten minste twee delegaties. De Commissie kan sommige van haar vergaderingen op ministerieel niveau houden.
 4. De Commissie formuleert haar adviezen of aanbevelingen en neemt haar beslissingen met eenparigheid van stemmen. Het Huishoudelijk en Financieel Reglement alsmede de begroting van de Commissie worden aangenomen in aanwezigheid van alle delegaties.
  Elke delegatie beschikt over één stem. De afwezigheid van een stemgerechtigde delegatie geldt als stemonthouding. Een enkele stemonthouding staat eenparigheid niet in de weg.
  De delegatie van het Koninkrijk België en de onderscheiden delegaties van de Belgische Gewesten beschikken over stemrecht voor de beslissingen die hun eigen bevoegdheden volgens de Belgische Grondwet en de Belgische wetgeving aangaan.
 5. De werktalen van de Commissie zijn het Nederlands en het Frans.
 6. De Commissie beschikt over een permanent secretariaat, gevestigd in Antwerpen, om zich in haar taken te laten bijstaan. De Commissie beslist over de aanwerving en het ontslag van het personeel van het secretariaat. Nadere regels daartoe worden vastgelegd
  in het Huishoudelijk en Financieel Reglement.
 7. Teneinde de taken uit te oefenen die haar in het onderhavig Verdrag zijn toebedeeld, bezit de Commissie rechtspersoonlijkheid. Zij geniet op het grondgebied van elk der Verdragsluitende Partijen de handelingsbevoegdheid die noodzakelijk is voor de  vervulling van haar taken. De Commissie wordt vertegenwoordigd door haar Voorzitter.
 8. Ter regeling van haar werkzaamheden neemt de Commissie een Huishoudelijk en Financieel Reglement aan. Dit Reglement dient in een schriftelijke procedure voor de besluitvorming te voorzien, onverminderd de principes aangegeven in lid 4 van dit artikel.

Organogram

De werkzaamheden van de ISC vinden plaats in de werk- en projectgroepen. Elke groep wordt voorgezeten door een lid van een der Verdragsluitende Partijen. De vergaderingen van de werk- en projectgroepen worden voorbereid door de voorzitter, daarin bijgestaan door de secretaris-generaal of uitvoerend secretaris die de verslagen opmaakt, de documenten voor de vergaderingen voorbereidt, zorgt voor opvolging van de acties,…

Werkplannen

De ISC werkt volgens een gemeenschappelijk werkplan waarin de aan te leveren documenten worden opgelijst. Er wordt samengewerkt in “projectgroepen”, bestaande uit experten door elke Partij vertegenwoordigen. Elke werk- of projectgroep beschikt over zijn werkplan.