Grensoverschrijdend coördineren bij het implementeren van wat de Kaderrichtlijn Water vereist om te komen tot duurzaam en integraal waterbeheer in het internationaal Scheldestroomgebiedsdistrict, in het bijzonder rekening houdend met het multifunctioneel karakter van de wateren: dit is de reden van bestaan van de Internationale Scheldecommissie.

Werkorganisatie bij de ISC

De Internationale Scheldecommissie (ISC) is een intergouvernementeel orgaan dat de opdrachten uitvoert zoals wordt omschreven in artikel 4 van het Verdrag van Gent. Een daarvan luidt « de multilaterale coördinatie bij het implementeren van wat de KRW vereist inzake thema’s van gemeenschappelijk belang». In dit kader verlopen de werkzaamheden volgens een gezamenlijk werkplan waarin de aan te leveren producten vermeld staan. Er wordt samengewerkt in ‘werkgroepen’ en ‘projectgroepen’ bestaande uit deskundigen die elke Partij vertegenwoordigen.

Zo organiseerde het ISC-secretariaat meer dan 1000 vergadering ,sinds 2003 en sedert de werkzaamheden in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) van start gingen; de werkorganisatie werd wel aangepast aan de verschillende mijlpalen in de KRW, zoals de Partijen dat ook deden voor hun eigen uitvoering van de KRW. Zo haalden de eerste twee overkoepelende delen van de KRW-beheerplannen bij hun implementatie voordeel uit de Interregprojecten Scaldit en ScaldWIN.

Meer en meer is de werkorganisatie gericht op een overkoepelende benadering om niet alleen te komen tot een betere uitwisseling tussen de Partijen over werkwijzen en doelstellingen, maar ook tot meer samenhang onder de maatregelenprogramma’s.

 

Bilaterale afstemming: bilaterale afstemmingstabellen/-fiches

Om te zorgen voor meer samenhang aan weerszijden van de grens en een grotere efficiëntie in de maatregelenprogramma’s van de Partijen is het delen van kennis en inzichten noodzakelijk. Daartoe maakten de Partijen bij de ISC bi- of trilaterale afstemmingstabellen/-fiches.

Wat de KRW betreft, omvatten deze documenten voor elk grenswaterlichaam (oppervlakte- en grondwater) voornamelijk:

  • De karakterisering ervan (beschrijving en ligging);
  • De chemische en ecologische toestand ervan (oppervlaktewater) en de kwantitatieve en chemische toestand (grondwater);
  • De milieudoelstellingen ervan;
  • De desbetreffende maatregelenprogramma’s;
  • De vastgestelde verschilpunten inzake toestand/kwaliteit aan weerszijden van de grens;
  • De analyse van oorzaken en verschillen.

In het kader van de internationale afstemming van de ROR bij de ISC werden ook fiches gemaakt over de grensoverschrijdende waterlopen.

Het Homogeen Meetnet Schelde (HMS)

Op basis van de nationale meetnetten werd in 1998 een internationale tool voor kwaliteitsmonitoring gecreëerd, het Homogeen Meetnet Schelde (HMS), waarmee, een grensoverschrijdende en gecoördineerde visie tot stand komt op schaal van het Scheldestroomgebied. Het werd vanaf 2011 aangepast aan de KRW-vereisten. Het meetnet is bedoeld voor afstemming van de kwaliteitsmonitoring oppervlaktewater in het Scheldedistrict, in het bijzonder voor de grensoverschrijdende waterlopen. de monitoring behelst de fysisch-chemische, chemische en biologische parameters die relevant zijn op districtsschaal, en die deel uitmaken van de lijsten met parameters die dienen gemonitord te worden in het kader van de KRW.

Cartografie

Naast de nationale rapportering en de voor de EU verzamelde gegevens is districtsbrede cartografie het voornaamste instrument voor grensoverschrijdende analyse en gecoördineerde cartografie, zowel voor oppervlakte- als voor grondwater.

Overeenkomsten om gegevens ter beschikking te stellen en uit te wisselen

Om het waterbeheer te vergemakkelijken en regelmatig gegevens aan te leveren om de voorspellingsmodellen te updaten, werd een aantal overeenkomsten betreffende het ter beschikking stellen en uitwisselen van gegevens ondertekend tussen de betrokken partijen:

Gedeelde gegevensbank

In het district wordt een aantal gegevensbanken uitgewisseld: ‘fysisch-chemische kwaliteit HMS bij het Agence de l’Eau Artois Picardie (Frankrijk), ‘biologie HMS’ bij de VMM (Vlaanderen), ‘GIS Scheldedistrict (cartografie)’ bij de DGARNE (Wallonië).

Waarschuwings- en alarmsysteem voor calamiteuze verontreinigingen

Om te zorgen dat de Partijen onderling snel en passend met elkaar communiceren bij een calamiteuze verontreiniging die mogelijk grensoverschrijdend wordt, voerde de ISC een waarschuwings- en alarmsysteem in (WASS).