Scheldeverdrag, Gent, 3 december 2002

 • Document
 • Overeenkomst of protocol
 • Gepubliceerd op 17.07.2019
 • ISC-CIE
 • Samenwerkingsovereenkomst

Verdrag gesloten door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, de Franse Republiek, en het Koninkrijk der Nederlanden, betreffende de samenwerking voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, het opstellen van een enkel beheersplan, overleg inzake maatregelen tegen hoogwater, perioden van droogte, en calamiteuze waterverontreiniging.

De beginselen van de samenwerking zijn gebaseerd op :

 • Het voorzorgsbeginsel
 • Het preventief handelen
 • Het beheersen van de milieuaantastingen aan de bron
 • Het beginsel dat de vervuiler betaalt

Het verdrag installeert de Internationale Scheldecommissie (ISC) met als taken:

 • Het instellen van een Commissie met zetel te Antwerpen, de interne organisatie en werkorganisatie, en de jaarlijkse begroting daarvan
 • De multilaterale afstemming van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, met de analyse van de kenmerken van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde, onderzoek naar de effecten van menselijke activiteiten op de toestand van oppervlakte- en grondwater, economische analyse van het watergebruik, monitoringprogramma’s, maatregelenprogramma’s, een enkel beheersplan
 • Adviezen voor de preventie van en bescherming tegen hoogwater
 • Afstemming van de waarschuwings- en alarmsystemen voor hoogwater
 • Gegevensuitwisseling tussen operationele centra
 • Adviezen voor het afzwakken van de effecten van droogte
 • Adviezen ter voorkoming en bestrijding van calamiteuze waterverontreiniging, inclusief waarschuwings- en alarmsystemen
 • Adviezen voor de verbetering van de visstand en de vismigratie
 • Afstemmen van de waterkwaliteit en het in stand houden van een homogeen meetnet
 • Uitwisseling van informatie over waterbeleid, beheer van de sedimenten, best beschikbare technologieën, grensoverschrijdende projecten
 • Samenwerking in wetenschappelijk onderzoek
 • Opstellen van een jaarverslag
 • Samenwerking met andere internationale commissies of organisaties

De ISC bestaat uit delegaties van de Partijen en vergadert eenmaal per jaar.  De Voorzitter wordt afwisselend geleverd door iedere Verdragsluitende Partij.  De ISC formuleert adviezen of aanbevelingen en neemt beslissingen met éénparigheid van stemmen, inclusief het huishoudelijk en financieel reglement, de begroting, regelt de samenwerking met derden, en de verdeelsleutel voor de financiering. Werktalen zijn het Nederlands en het Frans.

Akkoord van Gent (2002) (Nederlandse tekst vanaf pagina 14)

downloaden

Kennisgeving door het Koninkrijk België. Inwerkingtreding van de Overeenkomst van Gent (2005)

downloaden

Besluit tot goedkeuring van de overeenkomst van Gent, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2004)

downloaden