Workshop Hydrografische Modellen in samenwerking met de Internationale Maascommissie

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 29.09.2021
  • Nieuws ISC

De Internationale Maascommissie en de Internationale Scheldecommissie brengen vijftien hydrologische experten uit Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, en Duitsland samen voor een werkseminarie over de afvoermeting en de hoogwatervoorspelling.

Luik – Antwerpen, 20 september 2021

Werkseminarie over de afvoermeting en de hoogwatervoorspelling in de stroomgebieden van de Maas en de Schelde :Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland slaan de handen in elkaar om overstromingsvoorspellingen te verbeteren!

Vijftien hydrologische experten uit Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, en Duitsland kwamen samen voor een werkseminarie over de afvoermeting en de hoogwatervoorspelling in de stroomgebieden van de Maas en de Schelde, gemeenschappelijk georganiseerd door de Internationale Maascommissie en de Internationale Scheldecommissie, te Luik op 16 – 17 september 2021.

De huidige stand van zaken werd gepresenteerd door de verschillende delegaties betreffende de activiteiten en middelen op het gebied van hydrometrie en hoogwatervoorspelling in de verschillende gebieden, en een evaluatie van de huidige samenwerking tussen de verschillende partners.

Ook best practices van zowel binnen als buiten de stroomgebieden van de Schelde en de Maas werden besproken.

Ook de moeilijkheden en beperkingen om extreme fenomenen, zoals afgelopen zomer, te voorspellen werden uitvoerig besproken.

De verschillende experten hebben afgesproken om nauwer te gaan samenwerken, over de landsgrenzen heen, en een reeks voorstellen over te maken aan de delegaties van de verschillende landen hierover.  Het betreft onder meer jaarlijkse technische uitwisselingsbijeenkomsten, onderlinge vergelijkingen van de meetinstrumenten en hun metingen, het instellen van een repertorium met organogram van de verschillende diensten en hun contactgegevens op een platform dat toelaat om snel gegevens uit te wisselen.

Er zullen voorstellen overgemaakt worden om een verfijning van de dekking van neerslagstations te bepleiten, een gemeenschappelijk presentatieplatform op te richten waar alle metingen en voorspellingen gevisualiseerd kunnen worden, en nakijken of het huidige waarschuwings- en alarmsysteem dat momenteel gebruikt wordt voor calamiteuze verontreiniging eventueel mits aanpassing kan aangewend worden voor de uitwisseling van informatie betreffende metingen en voorspellingen.

Nadere samenwerking werd ook bepleit inzake monitoring van zowel hoogwater (zoals bij overstromingen) als laagwater (zoals bij droogte), inzake het uitwisselen van technologische upgrades (bijvoorbeeld bij het upgraden van formaten voor informatie-uitwisseling), informatie over meettoestellen en hun leveranciers, en interne werkprocedures.  Tenslotte werd er bekeken of er gezamenlijke metingen konden georganiseerd worden om apparatuur, methodologie, en resultaten met elkaar te vergelijken; teneinde een benchmarking van alle systemen en hun metingen te kunnen maken.

Dit seminarie was een zeer vruchtbare meeting om de noden te leren kennen en kennis te nemen van de bijhorende oplossingen door de verschillende delegaties”; zegt Niels Van Steenbergen, Voorzitter van de Werkgroep Hydrologie van de Internationale Scheldecommissie; “De uitwisseling van deze informatie, de vergelijking van de voorspellingmodellen en hun methodologieën, en het gebruikte materiaal voor de metingen was bijzonder verrijkend.”

Hoewel dit werkseminarie reeds in 2019 gepland was, maar door omstandigheden steeds verdaagd werd tot nu, hebben de gebeurtenissen van begin juli 2021 de vergadering een bijzonder belang gegeven…”, zegt Leon Dhaene, Secretaris Generaal van de Internationale Scheldecommissie.  “Dit seminarie toont het belang aan van in te zetten op steeds performanter hoogwatervoorspellingsmodellen, deze constant te evalueren, en te toetsen aan de modellen die in andere regio’s gebruikt worden”.

Er werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de overstromingen in Duitsland en België.

NOTA VOOR DE REDACTIE

Federale en gewestelijke overheden uit Frankrijk, België en Nederland werken in de Internationale Scheldecommissie nauw samen aan het waterbeheer in het Scheldegebied.

Zij bewaken onder meer de waterkwaliteit, stemmen maatregelen op elkaar af die overstromingen en droogtes van de rivier verzachten en overleggen hoe ze het best verontreinigingen kunnen voorkomen of bestrijden, gebaseerd op de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’, die sinds 2000 van toepassing is, en de ‘Richtlijn Overstromingsrisico’.  De Internationale Scheldecommissie is ook verantwoordelijke voor het begrijpen van de impact van de klimaatsverandering op de waterlichamen, en het coördineren van de acties om deze te beheren.

MEDIA CONTACT :

Voor bijkomende informatie of interviews, contacteer :
Tinneke Marien
Mail : [email protected]
Tel. +32 486 606 147