Verdrag inzake de Bescherming van de Schelde, Charleville-Mezière, 26 april 1994

 • Document
 • Overeenkomst of protocol
 • Gepubliceerd op 26.04.1994
 • ISC-CIE
 • Samenwerkingsovereenkomst

Verdrag gesloten tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Franse Republiek, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, betreffende de bescherming van de Schelde, met als doel de kwaliteit van de Schelde te waarborgen door verontreiniging te voorkomen en de toestand in het algemeen te verbeteren.

De beginselen van de samenwerking zijn gebaseerd op :

 • Het voorzorgsbeginsel: de partijen dienen maatregelen te nemen om het grensoverschrijdende effect van lozingen te beheersen en te vermijden
 • Het preventiebeginsel: gebruik maken van schone technologie
 • Het beheersingsbeginsel: beheersing van de verontreiniging aan de bron
 • Het beginsel dat de vervuiler betaalt
 • Uniforme handelswijze en integraal beheer van het stroomgebied
 • Internationaal overleg
 • Verbetering van het ecosysteem van de Schelde, via o.m. inrichtingsmaatregelen en geleiding van het gebruik van de rivier
 • Beheersen van de kwaliteit van de waterbodem, o.m. het beleid inzake sedimenten en het beheer van verontreinigde baggerspecie

Het verdrag installeert een Commissie met als opdracht :

 • Het verzamelen en evalueren van gegevens betreffende verontreiniging
 • Het afstemmen van programma’s inzake waterkwaliteit, met o.m. een homogeen meetnet
 • Het opstellen van inventarissen van de bronnen van verontreiniging
 • Het opstellen van een actieprogramma en de evaluatie van de uitvoering van deze programma’s
 • Uitwisseling van informatie over waterbeleid, projecten, technologieën, en wetenschappelijk onderzoek
 • Het formuleren van adviezen of aanbevelingen
 • Het organiseren van waarschuwings- en alarmnetten
 • Het samenwerken met andere Internationale Commissies
 • Het uitbrengen van een jaarverslag

Het verdrag regelt tevens de samenstelling en werkwijze van de Commissie, de financiering, en het toelaten van Waarnemers.

Scheldeverdrag Charleville

downloaden