Overkoepelend Deel van het Derde Beheerplan Kaderrichtlijn Water voor het Scheldestroomgebied (2022-2027)

  • Nieuws
  • Gepubliceerd op 23.03.2022
  • Coördinatie

De Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) voorziet dat elke lidstaat voor elk stroomgebied op zijn grondgebied een stroomgebiedbeheerplan, met inbegrip van een maatregelenprogramma, opstelt om de verbintenissen in de kaderrichtlijn Water na te komen. Deze stroomgebiedbeheerplannen dienen om de zes jaar, met ingang van 2016, getoetst en zo nodig bijgewerkt te worden (Artikels 11 & 13).

De delegaties van de Internationale Scheldecommissie hebben het Ontwerp van het Overkoepelend Deel van het Derde Beheerplan Kaderrichtlijn Water (ODB3 KRW) 2022-2027 voor het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde goedgekeurd op 22 maart 2022.

 

Het Overkoepelend Deel van het Derde Beheerplan Kaderrichtlijn Water (ODB3 KRW) bevat relevante informatie over de wijze waarop nationale en regionale plannen en maatregelen worden geharmoniseerd, geeft aan hoe de coördinatie binnen de Internationale Scheldecommissie plaatsvindt en welke maatregelen op ISGD-niveau gezamenlijk worden genomen. Het derde deel bouwt verder op de resultaten en de voortgang van het tweede deel (dat in werking trad vanaf januari 2016), vult de nationale en regionale plannen aan met het transnationale aspect, en integreert de aanbevelingen uit het evaluatiedocument van de Europese Commissie betreffende het vorige beheerplan.

Dit ODB3 KRW dient naast de nationale en regionale beheerplannen te worden gelegd om een volledig overzicht te bekomen van de maatregelen die in ISGD worden genomen gedurende deze derde planperiode (2022-2027).

De volledige tekst van het ODB3 KRW voor het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde (2022-2027) kan via de link hieronder geconsulteerd worden.

Vragen betreffende de nationale of regionale beheersplannen kunnen gesteld worden aan de desbetreffende delegatie, waarvan de contactgegevens vermeld worden in het overkoepelend deel van het beheerplan.

Vragen bij dit ODB3 KRW kunnen steeds gericht worden aan het secretariaat (via mail naar: [email protected] of per brief aan: Internationale Scheldecommissie, Italiëlei 124, 2000 Antwerpen).