21-12-2014

Hartelijk welkom op de website van de Internationale Scheldecommissie

Het is de beurt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het voorzitterschap waar te nemen in 2013 en 2014. Met een oppervlakte van 161 km² en een bevolking van meer dan 1,1 miljoen inwoners, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het dichtstbevolkte van het district (meer dan 7.000 inwoners/km²). Verder komen er dagelijks honderdduizenden werknemers naar daar. Het vertegenwoordigt dan ook een groot deel van het Scheldedistrict.

 

Op het vlak van afvalwaterzuivering levert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als de overige 2 gewesten in het land, aanzienlijke inspanningen door massaal te investeren  in de bouw van zuiveringsinstallaties en rioolwatercollectoren om zo tegemoet te komen aan de vereisten van de Europese richtlijn voor stedelijk afvalwater (EG/91/271).

 

Bij de ingebruikname in 2007 van de zuiveringsinstallatie Brussel-Noord (1.100.000 IE) kon een spectaculaire kwaliteitsverbetering van het Zennewater worden vastgesteld, en als gevolg daarvan ook van de Schelde. Sindsdien verbeterde de toestand van het deelbekken Zenne onophoudelijk, met daarbij de ingebruikname van een reeks andere zuiveringsinstallaties, zowel in het Waalse als in het Vlaamse Gewest. Andere initiatieven zoals het blauwe netwerk en de bouw van grote stormbekkens dragen eveneens bij tot die verbetering.

 

Wat de werkzaamheden van de ISC betreft, ziet het programma voor 2013 en 2014 er goed gevuld uit. Immers, de ISC begint aan een belangrijke stap in de internationale uitvoering van de kaderrichtlijn water (KRW) en van de richtlijn beheer overstromingsrisico’s (ROR) . Ze moet het overkoepelend deel voor het tweede KRW-beheerplan en voor het ROR-beheerplan opmaken, wat ook betekent dat de belangrijke waterbeheerkwesties opnieuw moeten geactualiseerd worden, net als de toestandanalyse. Aanvullend verbond de ISC zich tot 3 prioritaire acties die elk zullen leiden tot belangrijke producten. Zo zal voor de vrije viscirculatie een masterplan vis worden opgemaakt; voor de bilaterale samenwerking komen er samenwerkingsfiches van alle grensoverschrijdende waterlopen en watervoerende lagen. Tot slot lopen er voor de actie inzake nitraatvermindering 8 uitwisselingsthema’s.

 

Verder zal er, nu het homogeen meetnet Schelde – nieuwe generatie, in overeenstemming met de KRW, goed gestart is, een eerste driejaarlijks rapport gemaakt worden over de jaren 2011 tot 2013, uitgaand van de historiek sinds 1998, waarin voor het eerst dieper wordt ingegaan op de redenen van de ontwikkelingen in concentraties van sleutelstoffen voor de Schelde over een tijdsspanne van bijna 15 jaar. 

 

Bij de overige lopende activiteiten dient ook het Interregproject ScaldWIN te worden vermeld, dat begin 2015 afloopt, en dat de komende twee jaar ruim zal bijdragen aan de ISC-werkzaamheden op het vlak van ecologische continuïteit, waterbodems, grensoverschrijdende watervoerende lagen, economische analyse, communicatie.

 

Het rapport waterkwaliteit toont aan dat de waterkwaliteit in het district verbetert, maar er blijven nog zwakke punten; we moeten verder werken aan de verbetering van het Scheldedistrict voor de komende generaties, en de jaren 2013 en 2014 zullen daar in hoge mate moeten toe bijdragen.

 

Jean-Pol Rosière

 

Voorzitter van de Internationale Scheldecommissie


Locatie

Europa

Nieuwe documenten

Overkoepelend deel van het overstromingsrisicobeheerplan voor het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict

Jaarverslag 2013 ( nl | fr )

Partijen

Partijen


This site is powered by Joomla! This site uses valid XHTML and CSS.